Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o nakládání s osobními údaji

Povinně zveřejňované informace

 

Mateřská škola DUHA, o.p.s., (dále jen „Škola“) jako Správce osobních

údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola

zpracovává osobní údaje a další informace týkající se dětí, jejich

zákonných zástupců a dalších subjektů údajů. Většina osobních údajů je

tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními

zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se

nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé

osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková

zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Škola

provádí jen výjimečně.

Škola respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např.

právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní

údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady

ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se

identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně

zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon

úkolů vykonávaných ze zákonných důvodů nebo z důvodu oprávněných zájmů

správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje dětí, jejich zástupců

a dalších subjektů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro

ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o

ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený Subjekt údajů

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho

konkrétní situace. Škola pak Subjektu údajů prokáže závažnost a

oprávněnost zájmů.

Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet

prostřednictvím:

datové schránky ID DS rhvmbr5

emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese

msduhaops@seznam.cz prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem

na adrese Mateřská škola DUHA, o.p.s., Novákova 1143, 29301 Mladá

Boleslav

osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Mateřská škola DUHA,

o.p.s., Novákova 1143, 29301 Mladá Boleslav.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu

obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu

nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování,

jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle

obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se

mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů zpracovávaných na

základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním

osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Školu je Ing. Jan Gubáš, email:

gubas@catania.cz

 

Informace poskytované při získání osobních údajů od třetích osob

 

V souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) poskytuje Škola informace Subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů. 

.

Informace poskytované subjektu údajů v průběhu zpracování a při výkonu jeho práv