Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o nakládání s osobními údaji

Povinně zveřejňované informace

 

Mateřská škola DUHA, o.p.s., (dále jen „Škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje
 

v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se žáků (dětí,
 

studentů), jejich zákonných zástupců a dalších subjektů údajů. Většina osobních údajů je tedy
 

zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních


údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní


údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato
 

zpracování však Škola provádí jen výjimečně.

 

Škola respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován

 

zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou
 

uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované
 

nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování
 

nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ze zákonných důvodů nebo z důvodu oprávněných zájmů
 

správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje žáků (dětí, studentů), jejich zástupců a dalších
 

subjektů podle účelů zpracování v souladu se zákonem 110/2019 Sb. a Nařízením EU 2016/679 - Obecné
 

nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR. Každý dotčený Subjekt údajů má právo vznést námitku proti


zpracování osobních údajů. V případě oprávněného zájmu Škola prokáže Subjektu údajů závažnost a
 

oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky,
 

ID DS rhvmbr5, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese msduhaops@seznam.cz,
 

prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Mateřská škola DUHA, o.p.s., Novákova

 

1143, 29301 Mladá Boleslav, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Mateřská škola
 

DUHA, o.p.s., Novákova 1143, 29301 Mladá Boleslav. Výše uvedenými způsoby je možné se v
 

relevantních případech na Školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich
 

opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění

 

práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše
 

uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů zpracovávaných na
 

základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Školu je Ing. Jan Gubáš; gubas@catania.cz

 

Informace poskytované při získání osobních údajů od subjektu údajů

 

V souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) poskytuje Škola informace Subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů. Dokument obsahující detailní informace o jednotlivých Účelech zpracování si můžete prohlédnout zde: Tabulka školy.

 

 

Informace poskytované při získání osobních údajů od třetích osob

 

Správce zpracovává osobní údaje pouze pro účely uvedené v seznamu účelů “ Tabulka školy.“, kde jsou uvedeny kategorie osobních údajů, právní základ pro zpracování, kategorie příjemců a je uvedena i předpokládaná doba uložení. Tyto osobní údaje se nepředávají žádnému příjemci třetích zemí. Osobní údaje získané z informačních systémů státní správy, rejstříků a z veřejně dostupných zdrojů podléhají výjimce v souladu s odst.5 písm c) čl.14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a nejsou uváděny při plnění povinnosti dle čl.14 GDPR. V souladu s čl.14 GDPR odst.5 písm a) výjimku tvoří i informace o těch osobních údajích, které jsou již subjektu údajů známy. Správce prohlašuje, že v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů (vyjma případů uvedených v čl.14 GDPR odst.5) splní svou informační povinnost v přiměřené lhůtě, a to do jednoho měsíce, nebo při první komunikaci se subjektem údajů pro daný účel.

Subjekt údajů může uplatňovat všechna svá práva i pro osobní údaje získané dle čl.14 GDPR u správce, nebo jmenovaného pověřence (Ing. Jan Gubáš; gubas@catania.cz) a případně může podat stížnost u dozorového úřadu.

Správce dále prohlašuje, že u všech účelů prováděných v souladu s čl.6 GDPR odst.1 písm f) má v souladu s čl.35 GDPR v případě potřeby zpracováno DPIA (posouzení vlivu na ochranu osobních údajů).