Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o nakládání s osobními údaji

Povinně zveřejňované informace

 

Mateřská škola DUHA, o.p.s. (dále jen „Škola“) jako Správce

osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou

legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace

týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů Školy. Většina

osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností,

uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování

osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost

získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje

zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování

podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však

Škola provádí jen výjimečně.

Škola respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony,

např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým

účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které

budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují

na všechny informace, týkající se identifikované nebo

identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává

osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon

úkolů vykonávaných v zájmu Školy, nebo z důvodu oprávněných

zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje

osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro

ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné

nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá 

dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních

údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak osobě

prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují

do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

 

Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů

obracet prostřednictvím:

datové schránky  rhvmbr5,

emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese:

msduhaops@seznam.cz prostřednictvím pošty s úředně

ověřeným podpisem na adrese Mateřská škola DUHA, o.p.s.,

Novákova 1143, 293 01 Mladá Boleslav,

nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Mateřská

škola DUHA, o.p.s., Novákova 1143, 293 01 Mladá Boleslav.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech

na Školu obracet za účelem uplatnění práva:

- na přístup k osobním údajům,

- na opravu osobních údajů,

- na výmaz osobních údajů,

- na omezení zpracování osobních údajů,

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

- na přenositelnost údajů.

 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu

obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu

rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních

údajů.

 

Jmenovaným pověřencem pro Školu je Ing. Jan Gubáš, email:

gubas@catania.cz