Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o škole 

Název:             Mateřská škola DUHA, o.p.s.,

Adresa:           Novákova 1143, Mladá Boleslav 293 01

Právní forma:   obecně prospěšná společnost

Zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku o.p.s. dne 10.2.1999 Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka č. 79

IČ:                  25724827

telefon:           326 324 961, 775 766 656

e-mail:             msduhaops@seznam.cz

                      jidelna.msduha@seznam.cz


 web:               www.msduha.estranky.cz

Statutární orgán společnosti: ředitelka MŠ

Správní rada: tříčlenná

Kontrolní orgán společnosti:  tříčlenná dozorčí rada

Ředitelka mateřské školy: Věra Stehlíková

Počet tříd: 4

Hygienická kapacita : 100 dětí

Provozní doba zařízení: 6.30 hod. - 18.00 hod.

Mateřská škola DUHA, o.p.s. je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

 

Zápis dítěte

Provádí ředitelka školy na základě žádosti rodičů. Dítě je do mateřské školy přijímáno na začátku školního roku, pokud je volná kapacita v počtu zapsaných dětí, mohou se děti přijímat i v průběhu školního roku.

Doporučujeme adaptaci dítěte před jeho nástupem po dohodě rodičů s třídní učitelkou, ředitelkou.

 

Denní docházka

Příjem dětí je obvykle do osmi hodin, možno i v průběhu celého dne, po dohodě rodičů s učitelkou. Z mateřské školy je možné dítě vyzvednout po obědě v době od 1215 do 1245 nebo po 14. hodině do uzavření školy, popřípadě kdykoliv po dohodě s učitelkou.

 

Pojištění

Děti jsou v naší mateřské škole pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa.

 

Potřebné vybavení dětí

Oblečení do třídy, obuv na přezutí, pyžamo, náhradní oblečení na pobyt venku, pláštěnka.

U mladších dětí doporučujeme označit jménem nebo značkou dítěte.

 

Provozní náklady (školné + stravné)

Platba probíhá měsíčně, na základě písemného souhlasu rodičů k inkasu z účtu rodičů. Provozní náklady rodiče platí formou zálohy. Stravné i školné jsou hrazeny jednou částkou 10. den v měsíci (školné zálohou, stravné skutečnost za minulý měsíc).

V případě, že dítě má přerušenou docházku do mateřské školy po celý měsíc z důvodu nemoci, pobytu v dětské ozdravovně nebo na základě doporučení pediatra, rodiče mohou podat písemnou  žádost o snížení úplaty  o 50% u ředitelky mateřské školy.  Na základě této žádosti ředitelka MŠ vydá  rozhodnutí o snížení úplaty.

V případě pozdějšího nástupu dítěte do mateřské školy (říjen , listopad - dítě je řádně omluveno),  hradí rodiče polovinu provozních nákladů.

Placení školného o velkých prázdninách: školné neplatí rodiče, jejichž děti jsou na celé dva měsíce odhlášeny. Za měsíc červenec a srpen platí rodiče 140,- Kč za každý den docházky dítěte do MŠ (155,- Kč za každý den pro rodiče, kteří nemají příspěvek MÚ - OÚ).

O prázdninovém provozu a platbách jsou rodiče včas informováni.

Výše školného od 1. 9. 2018 činí 2 800,- Kč na dítě a měsíc ( v případě příspěvku obce )  pro všechny věkové ročníky. Na soukromé mateřské školy se nevztahuje bezúplatné poskytování vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy – Zákon

č. 561/2004 Sb., § 123, odst. 2.


Stravné

Výše stravného na dítě a den pro děti 3-6leté činí 35,- Kč.

Výše stravného pro děti 7leté, tj. pro děti s odkladem školní docházky činí  37,- Kč na dítě a den.

 

                                                

Cena platná pro děti 3-6leté

Cena platná pro děti 7leté

Přesnídávka

7,-

8,-

Oběd

19,-

20,-

Odpolední svačina

9,-

9,-

Včetně pitného režimu

 

 

 

 

 

 

 

Celkem Kč

 

35,-

 

37,-

 

 

Je-li dítě nemocné, má první den nemoci nárok na odebírání stravy. V tomto případě je možnost   odebrání stravy ve školní kuchyni v době od 11- 11.30 hod., a to do vlastních nádob.

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout ZDE .

 

Požadavky mateřské školy vůči rodičům

- Omluvit nepřítomnost dítěte den předem nebo do 7. hodiny ranní, jinak      
  se vystavují nebezpečí, že budou muset uhradit stravné.

- Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích
  dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na
  průběh vzdělávání,hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině.

- Stravné a školné hradit prostřednictvím účtu - inkaso, banka nebo hotově

- Hradit stanovenou výši školného a stravného v daném měsíci.

- Nahlásit učitelce číslo telefonu domů a na pracoviště, jeho změnu,
  případně zajistit jinou možnost spojení školy s rodiči v případě onemocnění   
  dítěte.

- Nahlásit změnu zdravotní pojišťovny, změnu adresy bydliště.

 

- Odpovědně a pravdivě vyplnit dotazník dítěte a během školního roku hlásit
   každou změnu údajů a zdravotního stavu  dítěte, zvláště různé alergie.

 

- Označit osobní věci dítěte jménem.

 

- Rodiče odpovídají za to, co děti nosí do mateřské školy ( nebezpečné věci      jako  ostré předměty, zápalky; možnost ztráty a poškození, apod. ). 

  

- Žádáme rodiče ( nebo rodiči pověřenou osobu ), aby předávali dítě      
  učitelce, mateřská škola nenese odpovědnost za dítě nepředané rodiči
  (nebo rodiči pověřenou osobou).

 

- Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu
  školy,oprávněné orgány státní správy a samosprávy a    
  pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
  informacím.

 

Práva rodičů a dětí

- Mateřská škola spolupracuje s rodiči ve prospěch dětí a prohloubení  
  vzájemného výchovného působení rodiny a mateřské školy. Rodiče jsou
  seznamováni se Školním vzdělávacím programem.

- Školní vzdělávací program je přístupný veřejnosti.  

- Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich
   osobního a rodinného života.

- Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho
  individuálních pokrocích v rozvoji a vzdělávání. S třídními učitelkami se
  domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání svého dítěte.

- Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole dle svého zájmu
   (spoluúčast při akcích, aktivitách školy). Jsou pravidelně a dostatečně
   informováni o všem, co se v mateřské škole děje.

- Výroční zpráva o škole včetně zprávy o hospodaření je veřejně rodičům
   přístupná.

- Rodiče mají kdykoliv právo vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou
  školy - po předchozí domluvě termínu.

- Rodiče jsou pravidelně seznamováni s hospodařením školy, výsledkem
  auditu, hodnocení ČŠI a jiných kontrolních orgánů. 

- Rodiče mají právo vyjádřit se k práci mateřské školy – vzdělávací oblasti,
  stravování, provozní době, akcím v MŠ apod. 

- Rodičům nabízíme poradenský servis - zapůjčení odborné literatury.       

- Děti mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě o právech
  dítěte a práva zakotvená  v zákoně č. 561/2004Sb., o předškolním,
  základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 

____________________________________________________________

Od historie po současnost

Původně „10.mateřská škola AZNP“ byla postavena v „akci Z“ jako závodní mateřská škola

a zkolaudována k 4. 9. 1967. Jejím provozovatelem byl AZNP Mladá Boleslav až do 31. 8. 1991. V té době měl být ukončen provoz a budova měla sloužit jiným účelům. Na podnět rodičů se však podařilo školku zachránit a od 1. 9. 1991 funguje  jako soukromé neziskové zařízení, dnes pod názvem Mateřská škola DUHA, o.p.s. , zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení MŠMT ČR. 

Od roku 2000 je majitelem objektu Magistrát města Mladá Boleslav.