Jdi na obsah Jdi na menu
 


hodiny.jpg

 

Celý Školní vzdělávací program Duhový svět je k dispozici ve vstupní hale a ve třídách mateřské školy.

 

Charakteristika vzdělávacího programu

 

1. Koncepce   

Název vzdělávacího programu je  „ Duhový svět“

Ztotožňujeme se s myšlenkou J. .Á. Komenského:

„ Pravý účel není v podstatě nic jiného, než aby naše škola byla dílnou lidskosti

a předehrou života. Aby zde probíhalo vše, co člověka činí člověkem“.

(J. Á. Komenský, Škola hrou)

 

Koncepční záměry vzdělávání spočívájí ve vytvoření pohodového prostředí s kamarádskými vztahy vybudovanými na vzájemné důvěře, ohleduplnosti a pomoci.

Nasloucháme jeden druhému, vzájemně si pomáháme (dílna lidskosti).

Nabízíme dětem dostatečné množství podnětů k poznávání světa kolem nás a vytváříme základy k celoživotnímu vzdělávání (předehra života).

Rozvíjíme zdravé sebevědomí dítěte, jeho samostatnost, vedeme k odpovědnosti za své chování a jednání. Rozvíjíme komunikační schopnosti (to, co člověka činí člověkem).

Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a spolupracuje s rodiči dětí.

 

To, co nás obklopuje, je různorodé a barevné jako barvy duhy, je to

 

DUHOVÝ  SVĚT

Kde jsme – v domečku zastřešeném duhou a sluníčkem, aby nám bylo hezky

Kudy jdeme a kam dojdeme – ukazují ručičky na ciferníku

Konkrétně se snažíme upřednostňovat praktické činnosti, které

 • vedou k seznamování s místem, kde dítě žije, chodí do MŠ, vnímá pravidla chování ve skupině
 • podporují vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi, hezkých vztahů mezi dětmi a zaměstnanci MŠ a rodiči
 • vedou děti k vnímání a přirozenému poznávání přírody, přírodních jevů, seznamují děti se světem přírody a její ochranou, vytvářejí základy pro ekologické cítění
 • seznamují se zvyky a tradicemi mladoboleslavska včetně kulturních návyků
 • vytvářejí povědomí o jiných národech, planetě Zemi, její ochraně
 • upevňují návyky hygienické, návyky stolování, které vedou k vytváření povědomí o zdravém životním stylu a péči a ochraně zdraví
 • posilují samostatnost a sebeobslužnost dítěte, zdravé sebevědomí a sebedůvěru
 • napomáhají k rozvoji pohybových schopností a dovedností, ke zvyšování fyzické odolnosti
 • věnují pozornost řečovým projevům dětí a správné výslovnosti
 • ponechávají prostor dětské tvořivosti a fantazii
 • rozvíjejí smyslové vnímání dětí
 • vedou děti k řešení problémových situací, logické úvaze a samostatnému myšlení

 

2. Obsah  ŠVP „Duhový svět“ vychází z podmínek naší MŠ, ze skutečnosti, co je dětem blízké a co je obklopuje. Můžeme tedy využít podněty k poznávání bydliště-města, centra historie, průmyslu, ale také kulturního, sportovního a společenského vyžití. Poznáváme pravidla chování lidí, prožíváme tradice a oslavy svátků. Velkým přínosem pro děti je i možnost pozorování blízké přírody a prožitky v ní. Děti tak nenásilnou a přirozenou cestou získávají potřebné zkušenosti, vědomosti, postoje a návyky. Součástí vzdělávání je péče o bezpečnost dětí a ochranu zdraví („Naše pravidla“)

Školní vzdělávací program má šest integrovaných bloků

 

3. Metody a formy vzdělávání:

Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne, při všech činnostech a situacích v mateřské škole.

 

Činnosti vycházejí z plánovaných tématických celků, které však mohou ovlivnit aktuální situace ve třídě. Odpoledne děti dle přání pokračují zejména v již  započatých činnostech. Usilujeme o to, aby vzdělávání se uskutečňovalo hrovými formami a prolínaly se všechny vzdělávací okruhy.  Spontánní a řízené aktivity jsou vyvážené, učení na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím činností (prožitkové učení) se zřetelem na osobní možnosti a potřeby každého dítěte. Střídáme činnosti skupinové, frontální a individuální.

Ve výchovně vzdělávací práci respektujeme věkové a individuelní potřeby dítěte.

Vytváříme příjemné a podnětné prostředí, kde jsou kamarádské a přátelské vztahy mezi dětmi, zaměstnanci i rodiči.

 

4. Seznam integrovaných bloků

 1. Boleslav, Boleslav, překrásné město
 2. Foukej, foukej větříčku
 3. Víte, co je pohádka?
 4. Kouzlo má i chladná zima
 5. Kudy chodí jaro?
 6. Slunce svítí do daleka

Realizace integrovaných bloků (dále jen IB):

Vzdělávací obsah je rozpracován do šesti integrovaných bloků, které na sebe navazují. Obsahují nabídku témat, která však není zcela závazná, (ani pořadí) a časově ohraničená. Obsahovou náplň jednotlivých témat lze měnit a doplňovat podle potřeby jednotlivých tříd

a zájmu dětí. Závazné jsou však stanovené cíle.

Některá témata jsou zpracovaná do podoby projektů.

Součástí ŠVP je dílčí specificky zaměřený program pro děti zelené a červené třídy -Seznamování se základy anglického jazyka. Tento program doplňuje mateřská škola

na základě zájmu zákonných zástupců dětí a na základě Národního plánu výuky cizích jazyků. Program vychází z metodických přístupů uvedených v Průvodci metodikou výuky cizího jazyka v MŠ VÚP Praha 2005,ISBN80-87000-06-4.

Děti z červené třídy jsou zapojeny do celoročního projektu společnosti Beiersdorf spol. s.r.o., určeném mateřským školám. Projekt byl vypracován pod odbornou gescí Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc., PhDr. Jana Kropáčková, PhD., akadem. malíř Gabriel Filcík ).

Integrační vzdělávací projekt „Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu“ je zpracován v souladu s RVP PV a přináší podněty k přípravě dítěte na vstup do základní školy.

K dispozici jsou i projekty doplňkové.

Přílohou ŠVP je zpracovávaná část Logopedie v MŠ, Rozcvičky, Naše pravidla, Bezpečnost dětí a ochrana zdraví.

 

Školní vzdělávací program „Duhový svět“ zpracoval kolektiv učitelek Mateřské školy DUHA, o.p.s.